TARGET 2021
Amoniak : 50.000.000 ton
Urea : 30.000.000 ton
NPK : 60.000.000 ton
PRODUKSI TAHUN 2021

PRODUKSI HINGGA December 2021
AMONIAK 16.500.000 ton

UREA 16.500.000 ton

NPK 12.500.000 ton